Ρολόι

24/02/2020 - 04:06:57

Στη σελίδα αυτή υποδεικνύεται η πραγματική ώρα βάσει της οποίας λειτουργεί το Bid on Fire και πραγματοποιούνται οι δημοπρασίες.

Το ρολόι είναι πάντοτε συντονισμένο σε ώρα Ελλάδος / Κύπρου, η οποία ορίζεται σε EET, UTC +2, λαμβανομένου υπόψιν την αλλαγή της ώρας κατά την θερινή περίοδο, οπότε και αυτή ορίζεται σε EEST, UTC +3.